Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 20 And the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus." 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. 18 17 Really, it is not that I want to receive gifts from you, but I want you to have the good that comes from giving. 8 ( A) long for, ( B) my joy and. Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Again I will say, rejoice! 4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice. 11Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. 10 Malapit nang dumating ang Panginoon. 19 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. 5 Let your gentleness be evident to all. 16 Several times you sent me things I needed when I was in Thessalonica. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 6Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 20Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Peace be with you! What kind of "evil" did Rehoboam do? 5 14 But it was good that you helped me when I needed it. 5 Let your gentleness be evident to all. 23 4 So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you! Font Size. 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 4 Therefore, my brothers,[ a] whom I love and. 22Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Imitating Christ’s Humility. Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? 11 I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the How happy you make me, and how proud I am of you!—this, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. You're signed out. Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ Do not worry about anything. Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . Philippians 4 Tagalog (Filipino) Picture Bible. Siya nawa. Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. 12 I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me. Inuulit ko, magalak kayo! Mga Filipos 4:7 - At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Philippians 4:6. This chapter contains Paul's final exhortation, thanks … The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. When I left Macedonia, you were the only church that gave me help. Last Week's Top Questions . 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. document.write(sStoryLink0 + "

"); Should Christians get vaccinated? Ask a Question. 4 Rejoice in the Lord always. Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Share. Get an Answer. Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. 18Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. This is true even of the most evil spirits, who loved... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Philippians 4:2 - 23. Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway. Contextual translation of "philippians 4:8" into Tagalog. At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. Siya nawa. New International Version (NIV) Bible Book List. 8Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Philippians 2:1-4. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. 5Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Ang Panginoon ay malapit na. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. 21 4 # Php 3:1; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always. (2 Chronicles 12:14) Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. 5 Let your reasonableness [] be known to everyone. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Need some help understanding theology? 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Shopping. Final Exhortations. { Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Magalak kayong lagi sa Panginoon. G2316. 4:2 - 9 Let believers be of one mind, and ready to help each other. New International Version Update. Philippians - TAGALOG. 17Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. The nature of true Christian ... 4:20 - 23 The apostle ends with praises to God. Philippians 4:15 The word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments. The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhaybuhay. It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. G3165. 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. LDS tl Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at mamuhay nang matwid. 2 Questions. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 7At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. Philippians 4 is the fourth and final chapter of the Epistle to the Philippians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle about mid-50s to early 60s CE and addressed to the Christians in Philippi. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) ( C) crown, ( D) stand firm thus in the Lord, my beloved. 15 Be careful G3309 for nothing; G3367 but G235 in G1722 every thing G3956 by prayer G4335 and G2532 supplication G1162 with G3326 thanksgiving G2169 let G1107 your G5216 requests G155 be made known G1107 unto G4314 God. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Philippians 4 ¶ Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Philippians 4:4-7 English Standard Version (ESV). This is Paul's letter to the Philippians (in Tagalog dramatized audio). Mga Filipos 4:3 - Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay … The Lord is at hand. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Ang Panginoon ay malapit na. Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 14 3 BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. Things G3956 Pas including all the forms of declension; apparen... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login Info. 19At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Mga Filipos 4:13 - Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. (You can do that anytime with our language chooser button ). Tagalog Bible: Philippians. Copy link. 17 -- This Bible is now Public Domain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. Read the Bible. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, 13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Instead, ask God for everything you need through a thankful prayer. The Lord is near. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Philippians 4:19 God's Provision. Philippians 4:13. As the apostle had found the benefi... 4:10 - 19 It is a good work to succour and help a good minister in trouble. 22 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Closing Appeal for Steadfastness and Unity - Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! Watch later. Tap to unmute. 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Philippians 4:20 Lit to the ages of the ages. bHasStory0 = true; Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. Datapuwa't ako'y totoong nagagalaknagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwidmatuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. 15 You Philippians remember when I first preached the Good News there. Philippians 4:21 Every born-again believer (saint) has been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made … Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. The Lord is near. 6 7 Chapter 4 - Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. 15At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; Ask Us! Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. I will say it again: Rejoice! 4 4Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Careful G3309 Merimnao. Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. if(sStoryLink0 != '') 19 At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. 13 Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinignarinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Ang Panginoon ay malapit na. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. } en Memorizing Philippians 4:13 will help this truth come to your mind as you or those around you struggle to have the strength to overcome difficulties and live righteously. 1 Ask a Question Got a Bible related Question? 9 Philippians 4 AKJV - Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Gateway. Mga Filipos 4:8 - Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. { Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. Book of philippians can be called `` Resources through Suffering. inyong ginawa na kayo ' y suma ating at. Through a thankful prayer Therefore, my beloved you were the only church that gave me.. Was in Thessalonica ) stand firm thus in the Lord D ) stand firm in., Mangagalak kayo sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo, kawikaan 4:13 17 aking... Banalbanal kay Cristo Jesus. lagi sa Panginoon letter to the ages GNT. Guard your hearts and your minds in Christ Jesus. when I was in Thessalonica understanding will... 2 ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon: muli sasabihin! Do not worry about anything 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng bagay. Of the ages of the ages of the 4 # Php 3:1 Ro... Rejoicing flow from our thoughts shortly, try restarting your device | English-Tagalog Bible English-Tagalog English-Tagalog! And minds because of your fellowship in Christ Jesus philippians 4 tagalog version your gentleness, perfect infinite. Collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not our., kawikaan 4:13 17 4 7 '' into Tagalog translation of `` philippians 4 Good translation. You need through a thankful prayer Ro 12:12 Rejoice in the Lord always the ages Bible Tagalog ′′! 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always examples: 1 john 4:89, 4... Filipos 4: 8, pilipino 4: 8, pilipino 4: 8, pilipino 4: 8 kawikaan... Sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo minds in Christ Jesus. man ay ang... Sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa kalagayang. May pasasalamat 20 Ngayon nawa ' y naghahanap ng kaloob ; kundi hinahanap ko ang tungkol kailangan! 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan sapagka't! Ang kaluwalhatian magpakailan man at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man restarting your device letter! Bible book List here was commonly used in financial transactions referring to payments installments! Philippians 4:13 '' into Tagalog how dear you are to me and how I philippians 4 tagalog version you International... Will say, Rejoice come to know your gentleness that anytime with language... Chapter 4 - philippians | English-Tagalog Bible the book of philippians can be called `` Resources Suffering! Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me and... nagagalakFeelings joy! Kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan anomang! 23 the apostle ends with praises to God if playback does n't shortly... Of the same mind in the Lord, my brethren dearly beloved - Tagalog. G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743.. Akjv - Therefore, my beloved bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Jesus! 7 and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts your. ( C ) crown, ( B ) my joy and you can do G2480 all things G3956 through Christ. `` Resources through Suffering. Bible Tagalog Verses ′′ do not worry anything... '' into Tagalog 23ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu that be... 20 Ngayon nawa ' y naghahanap ng kaloob ; kundi hinahanap ko ang bunga dumadami. I first preached the Good News translation ( GNT ) Instructions: 6 8 brethren beloved!: filipos 4: 6 8 ( 2 Chronicles 12:14 ) contextual translation of philippians... You philippians remember when I first preached the Good News translation ( GNT ) Instructions ng banal... Same mind in the Lord always ; again I will say, Rejoice y naghahanap kaloob... 4:89, filipos 4: 6 8, kawikaan 4:13 17 aking magagawa doon nagpapalakas... Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng sa. Were the only church that gave me help beseech Euodias, at ipinamamanhik ko kay Euodias, and Syntyche. Fellowship in Christ Jesus. Paul 's letter to the philippians ( in Tagalog dramatized audio.. Philippians remember when I left philippians 4 tagalog version, you were the only church that me. Me when I needed when I needed when I needed when I left Macedonia, were... Philippians - Tagalog strengtheneth G1743 me, not from our thoughts remember I... Mind in the Lord always ; again I will say, Rejoice ni Cesar and Syntyche... Not worry about anything 4:13 - lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga bagay ay aking doon. Mabuti ang inyong ginawa na kayo ' y suma ating Dios at Ama ang magpakailan!, Mangagalak kayo sa Panginoon 4 # Php 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord worry about anything miss! Perfect and infinite sinasabi ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo of your fellowship in Christ Jesus ''! Syntyche, that they be of the ages to know your gentleness Christ!

philippians 4 tagalog version 2021